ADVOKATO
VIKTORO ONAČKO
KONTORA

Advokatas Viktoras Onačko teikia sėkminga keturių dešimtmečių teisinio darbo patirtimi grįstas teisines paslaugas, savo klientams siūlydamas tik į aukščiausius profesinius standartus orientuotus konstruktyvius, operatyvius ir praktiškai veiksmingus sprendimus. Ilgametė praktika visose pagrindinėse teisės srityse bei turimi profesiniai įgūdžiai leidžia greitai ir efektyviai identifikuoti kiekvieno kliento poreikius ir jų įgyvendinimo būdus.

Fizinių ir juridinių asmenų atstovavimas

Ikiteisminių, teisminių ginčų, komercinių derybų bei kitose kasdienėse situacijose, reikalaujančiose greito, analitinio, teisinėmis žiniomis ir praktika grįsto mąstymo bei patirties, siūlome pasitelkti kontoros teisininkus, turinčius reikiamos kompetencijos profesionaliai atstovauti ir apginti Jūsų teisėtus interesus tiek teismuose ar valstybės ir savivaldybės institucijose, tiek santykiuose su privačiais juridiniais ar fiziniais asmenimis.

Administracinė teisė

Viešojo administravimo įgaliojimus turinčių subjektų (valstybės ir savivaldybių įstaigos, jose dirbantys asmenys) priimami arba, priešingai – nepriimami, vilkinami priimti sprendimai gali daryti didelę įtaką Jūsų ar Jūsų juridinio asmens teisinei padėčiai, todėl privalote žinoti, kad šie minėtų subjektų veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami, siekiant, kad Jūsų atžvilgiu būtų priimtas teisėtas ir teisingas sprendimas.Atsižvelgdami į Jūsų pageidavimus ir siekdami apginti Jūsų teises:

Daugiau...
 • Konsultuojame ir ruošiame dokumentus (skundus, prašymus, pranešimus ir t.t.)  dėl įvairių valstybės, savivaldybės ir kitų viešojo administravimo funkciją atliekančių subjektų veikimo ar neveikimo.
 • Ruošiame procesinius dokumentus bei atstovaujame fizinius ir juridinius asmenis administraciniuose  teismuose.
 • Konsultuojame administracinių teisės pažeidimų klausimais.
 • Konsultuojame ir ruošime dokumentus dėl paskirtų administracinių nuobaudų išdėstymo, pakeitimo, apskundimo ar panaikinimo.
 • Konsultuojame ir ruošiame dokumentus dėl specialiųjų teisių (teisės vairuoti transporto priemones, teisės medžioti arba užsiimti žvejyba, teisės eiti žvejybos laivo kapitono pareigas, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive, teisės projektuoti statinius ar atlikti statinių projektų ekspertizę ir kt.) suteikimo ar atstatymo.
 • Konsultuojame ir ruošiame dokumentus dėl valstybės ar savivaldybės institucijų suteikiamų specialių leidimų ir licencijų (TIPK leidimai ir kita) gavimo ar panaikinimo.
 • Konsultuojame kitais Jums svarbiais su administracine teise ir procesu susijusiais klausimais.

Baudžiamoji teisė

Nepriklausomai nuo to, ar esate įtariamasis, kaltinamasis, nukentėjusysis, civilinis ieškovas ar atsakovas, baudžiamajame procese yra svarbiausia laiku pasitelkti reikiamos kompetencijos, patirties ir žinių turinčius teisininkus, galinčius užtikrinti Jūsų tinkamą teisinę gynybą ir kitų teisėtų interesų atstovavimą visose proceso stadijose. Esame sukaupę didelę patirtį kontrabandos, muitinės apgaulės, disponavimo narkotinėmis medžiagomis, nusikalstamų veikų, pavojingų sveikatai ir gyvybei, šmeižto ir įžeidimo, vagystės, plėšimo, turto sugadinimo ir sunaikinimo, mokesčių nesumokėjimo, neteisingo pajamų deklaravimo, kyšininkavimo ir kitų nusikalstamų veikų padarymo bylose, todėl, atsižvelgdami į Jūsų pageidavimus ir siekdami apginti Jūsų teises:

Daugiau...
 • Konsultuojame, atstovaujame ir giname įtariamuosius ir kaltinamuosius, rengiame procesinius dokumentus visose baudžiamojo proceso stadijose (ikiteisminio tyrimo metu, teismuose).
 • Dalyvaujame įtariamųjų, kaltinamųjų, nukentėjusiųjų, liudytojų apklausose.
 • Tarpininkaujame susitaikymo su nuketėjusiuoju ar įtariamuoju, kaltinamuoju procese.
 • Konsultuojame, atstovaujame nukentėjusiuosius, civilinius ieškovus ir atsakovus, rengiame procesinius dokumentus.
 • Konsultuojame ir rengiame procesinius dokumentus baudžiamųjų bylų atnaujinimo procese.
 • Konsultuojame, atstovaujame ir rengiame procesinius dokumentus privataus kaltinimo bylose.
 • Dalyvaujame atliekant kratas, dokumentų paėmimus ir kitais Baudžiamojo proceso kodekso numatytais atvejais.
 • Konsultuojame ir rengiame procesinius dokumentus dėl procesinių prievartos priemonių (suėmimas, intensyvi priežiūra, namų areštas, užstatas ir kt.) skyrimo, pakeitimo, sutrumpinimo ar panaikinimo.
 • Konsultuojame kitais Jums svarbiais su baudžiamąja teise ir procesu susijusiais klausimais.

Civilinė teisė

Civiliniai teisiniai santykiai dėl savo įvairovės fizinių ir juridinių asmenų kasdienybėje susiklosto kur kas dažniau nei reguliuojami kitų teisės šakų, todėl, norėdami: ką nors įgyti, parduoti, perleisti, iš(si)nuomoti, mainyti, įkeisti ar sudaryti bet kokią sutartį, susigrąžinti skolą iš kaimyno, su būsimu sutuoktiniu pasirašyti vedybinę sutartį ar išsiskirti su esamu sutuoktiniu, parašyti testamentą ar priimti paveldėtą turtą, atidalyti turimą bendrąją nuosavybę, įsteigti, pertvarkyti ar panaikinti juridinį asmenį, suteikti įgaliojimą ar būti emancipuotas, nustatyti asmeniui globą ar rūpybą, apginti savo kaip vartotojų teises  ar atlikti kitus civilinės teisės reguliuojamus veiksmus, galite pasitelkti profesionalius teisininkus, turinčius reikiamų žinių ir patirties, užtikrinančių geriausius atliekamų veiksmų rezultatus ir Jūsų interesų apsaugą. Atsižvelgdami į Jūsų pageidavimus:

Daugiau...
 • Rengiame procesinius dokumentus (ieškinius, atsiliepimus, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus, apeliacinius skundus, kasacinius skundus ir kt.) bei atstovaujame fizinius ir juridinius asmenis teismuose.
 • Rengiame sutartis (pirkimo-pardavimo, rangos, subrangos, projektavimo, statybos, darbo, dovanojimo, jungtinės veiklos, bendradarbiavimo, konfidencialumo, laidavimo, mainų, paslaugų teikimo, paskolos, franšizės, distribucijos, komercinio atstovavimo, nuomos, panaudos ir kitų).
 • Konsultuojame sutarčių sudarymo, keitimo, vykdymo, teisių ir pareigų perleidimo, nutraukimo, galiojimo klausimais.
 • Atliekame sutarčių ir kitų dokumentų teisinę analizę bei vertinimą.
 • Atstovaujame ir tarpininkaujame sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių.
 • Padedame išieškoti skolas.
 • Konsultuojame hipotekos, laidavimo, servitutų nustatymo klausimais.
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus skyrybų ir paveldėjimo klausimais.
 • Konsultuojame ir ruošiame dokumentus draudimo klausimais.
 • Rengiame išvadas įvairiais teisiniais klausimais.
 • Konsultuojame kitais Jums svarbiais su civiline teise ir procesu susijusiais klausimais.

Įmonių teisė

Tiek juridinio asmens steigimo, tiek jo veiklos vykdymo bei pasibaigimo stadijose yra svarbu tiksliai žinoti bei tinkamai atlikti ir išpildyti visus teisės aktuose numatytus reikalavimus ir sąlygas, kartu įmonei paliekant visišką laisvę veikti tose srityse, kurios nėra reglamentuotos ar yra dispozityvios, todėl, atsižvelgdami į Jūsų interesus bei pageidavimus: 

Daugiau...
 • Konsultuojame, ruošiame dokumentus ir tarpininkaujame steigiant įvairių teisinių formų juridinius asmenis.
 • Rengiame įmonių vidaus dokumentus (darbo reglamentai, vidaus taisykles, pareiginės nuostatos, konfidencialumo sutartys, nekonkuravimo susitarimai ir kt.).
 • Konsultuojame ir ruošiame dokumentus dėl įmonėms reikalingų leidimų ir licencijų gavimo ar panaikinimo.
 • Konsultuojame ir rengiame juridinių asmenų dalyvių tarpusavio susitarimus.
 • Konsultuojame įmonių reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimais.
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus įmonių bankroto atveju.
 • Konsultacijos bendrais įmonių valdymo ir veiklos klausimais.
 • Konsultuojame ir ruošiame dokumentus mokestinių ginčų klausimais.
 • Konsultuojame kitais Jums svarbiais su įmonių teise susijusiais klausimais.

Įmonių teisinis aptarnavimas

Sėkmingai ir pelningai veikiančios įmonės savo kasdienėje veikloje pasitelkia reikiamų žinių ir patirties turinčius profesionalus, galinčius veiksmingai prisidėti prie našaus įmonės darbo. Mūsų kontora siūlo nuolatinio pobūdžio teisines konsultacijas ir kitas teisines paslaugas (žr. skiltį „Įmonių teisė“), reikalingas Jūsų įmonės teisiniam saugumui užtikrinti. Ilgalaikio pobūdžio bendradarbiavimas įmonei yra naudingas visais atžvilgiais – piniginiu, laiko, kokybės. Teikdami nuolatinio pobūdžio paslaugas jau būsime susipažinę su įmonės veiklos specifika, dokumentacija ir pan., todėl visą dėmesį galėsime sutelkti į kilusių probleminių situacijų ar kitų klausimų turinį bei galimų sprendimų paiešką ir formavimą, o ne įmonės veiklos analizę ir pan. Atitinkamai, esant mažesnėms laiko sąnaudoms, bus taupomos Jūsų įmonės lėšos, o pasiektų rezultatų kokybė bus tokia pati arba dar geresnė nei teikiant nenuolatinio pobūdžio teisines paslaugas.
Jums reikalingų teisinių paslaugų apimtis visuomet nustatoma individualiai, įvertinant realų įmonėje egzistuojantį poreikį. Vertiname savo klientų lojalumą ir pasitikėjimą, todėl visais atvejais pasirašome konfidencialumo sutartis bei taikome lanksčią paslaugų įkainių sistemą.

Norėdami sužinoti daugiau  informacijos, kreipkitės į kontoros teisininkus.

 

Darbo teisė

Tiek darbuotojas, tiek darbdavys turi teisę į stabilius, efektyvius ir sėkmingus darbo teisinius santykius, todėl yra labai svarbu sudaryti sąlygas šios teisės tinkamam įgyvendinimui: tinkamai įforminti darbo santykius ir jų nutrūkimą, esant poreikiui, laiku ir tinkamai įforminti darbo sutarties keitimus, tinkamai įforminti bei suteikti darbuotojui priklausančias atostogas ar kitas lengvatas, tinkamai parengti darbdavio interesus apsaugančius įmonės vidaus veiklos dokumentus (taisykles, instrukcijas, pareigybių aprašymus ir kt.), tinkamai įforminti ir pagrįsti įmonės darbuotojų skaičiaus mažėjimą, spręsti tarp darbdavio ir darbuotojo kylančius ginčus ir kt. Atsižvelgdami į Jūsų interesus bei pageidavimus: 

Daugiau...

Sausumos transporto ir jūrų teisė

Laisvas asmenų ir prekių judėjimas Europos Sąjungos vidaus rinkoje, intensyvus prekių eksportas bei importas į ir iš trečiųjų šalių (Rusija, Baltarusija, Kinija, Indija, JAV ir kt.) sudaro prielaidas susiklostyti nuolatiniams vežėjų, keleivių ar klientų tarpusavio teisiniams santykiams, galinčiais turėti svarbių teisinių padarinių (krovinio praradimas, sugadinimas ir pan.), todėl, atsižvelgdami į Jūsų  interesus bei pageidavimus: 

Daugiau...

Nekilnojamojo turto, statybos, žemės teisė

Nekilnojamuoju turtu yra laikoma žemė ar žemės dalis ir visi objektai, kurie yra su ja susieti, pvz.: statiniai. Asmenys teises į nekilnojamąjį turtą gali įgyti ne tik jį pirkdami, bet ir nuomodami ar naudodami panaudos pagrindais. Atsižvelgiant į tai, kad nekilnojamojo turto vertė daugeliu atveju yra gana didelė, visi sandoriai, susiję su šiuo turtu, turi būti sudaromi ypatingai atsargiai, pasitelkiant reikiamų žinių ir patirties turinčius teisininkus, galinčius profesionaliai įvertinti visas galimas su sudaromu sandoriu susijusias rizikas, numatyti įvairias teisines priemones šalių teisėtiems interesams ir turtui apsaugoti ir pan. Atitinkamai, atsižvelgdami į Jūsų  interesus bei pageidavimus:

Daugiau...

Intelektinės nuosavybės teisė

Intelektinės veiklos rezultatai kaip autoriaus nuosavybės teisės objektas dėl savo specifikos reikalauja ypatingos teisinės apsaugos, kurios efektyvų įgyvendinimą geriausiai užtikrina tinkamai parinktos bei teisingai įformintos teisinės priemonės. Atsižvelgdami į Jūsų  interesus bei pageidavimus:

Daugiau...

IT teisė

Vis sparčiau besivystančios ir į kasdienį gyvenimą bei darbą besiveržiančios inovatyvios informacinės technologijos natūraliai formuoja nuolat kintančią, atsinaujinančią IT teisės sritį, kurios keliamiems iššūkiams yra pasiruošę tik profesionalūs, IT veiklos principus bei tendencijas sekantys bei išmanantys teisininkai. Suprasdami su IT paslaugomis susijusių teisinių santykių specifikos ir jų tinkamo įforminimo svarbą bei atsižvelgdami į Jūsų  interesus bei pageidavimus:

Daugiau...

Turizmo teisė

Turizmas yra apibrėžiamas kaip kelionės siekiant pailsėti, patirti naujų įspūdžių ar pasilinksminti, todėl, užsisakęs kelionę turizmo agentūroje ir tapęs pilnateisiu turistu,  privalote neprarasti budrumo ir iš turizmo organizavimo paslaugas teikiančio subjekto reikalauti Jūsų sumokėtą kainą ir paslaugos aprašymą atitinkančios kokybės paslaugų. Tuo tarpu individualiai keliaujantys asmenys privalo žinoti, kad, neįvykus skrydžiui, į kurį buvo įsigytas bilietas, iš atitinkamų oro linijų bendrovės galima reikalauti kompensacijos ir žalos dėl neįvykusio skrydžio atlyginimo. Atsižvelgdami į Jūsų  interesus bei pageidavimus:

Daugiau...

Viešųjų pirkimų teisė

Viešųjų pirkimų tikslas yra sudaryti sąlygas ir užtikrinti, kad visos įmonės bei fiziniai asmenys turėtų lygias galimybes parduoti savo prekes ir paslaugas valstybei.  Jeigu perkančioji organizacija savo veiksmais ar neveikimu sudaro prielaidas manyti, kad šis tikslas yra ignoruojamas, kiekvienas suinteresuotas asmuo gali skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus ar neveikimą. Atsižvelgdami į Jūsų  interesus bei pageidavimus:

Daugiau...

< Grįžti į pradinį